Image

Freshman Class Council

Freshman Class President


@

Bio:

Quote:


Freshman Class Vice President


@

Bio:

Quote:


Freshman Class Secretary

@

Bio:

Quote:

Freshman Class Treasurer


@

Bio:

Quote:


Freshman Class Advisor

@

Bio:

Quote: